Algemene voorwaarden

TVH

Tijdelijk van Huis

Opdrachtgever

De partij aan wie door TVH een offerte is uitgebracht, respectievelijk de partij die aan TVH opdracht heeft verleend tot uitvoering van werkzaamheden, respectievelijk de partij met wie TVH een overeenkomst is aangegaan tot uitvoering van werkzaamheden.

Overeenkomst

Een door TVH en opdrachtgever afgesloten overeenkomst of een door wederpartij aan TVH verstrekte opdracht tot verrichting van werkzaamheden, als nader omschreven in titel 7 boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW)

Artikel 1 Dienstverlening

 1. TVH levert diensten op het gebied van het tijdelijk verhuren van woonruimte. TVH bepaalt de wijze waarop het overeengekomen uitgevoerd wordt en draagt ervoor zorg dat de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen worden uitgevoerd.
 2. De algemene voorwaarden zoals hier omschreven worden geacht deel uit te maken van iedere huurovereenkomst tussen opdrachtgever (verhuurder) en TVH, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door TVH uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte, opdracht of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het verlenen, respectievelijk het sluiten waarvoor de wijziging of aanvulling is aangebracht.
 4. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. TVH en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Opdracht / Offerte

 1. TVH heeft het recht zich bij de uitvoering van bepaalde werkzaamheden door derden te laten bijstaan dan wel deze door derden te laten uitvoeren.
 2. De bepaalde termijn waarbinnen aan de overeenkomst / opdracht uitvoering wordt gegeven, wordt door TVH naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend.
 3. Overschrijding van de bepaalde termijn van uitvoering van de overeenkomst / opdracht geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst / opdracht op te schorten, noch leidt dit tot schadeplichtigheid van TVH.
 4. De wederpartij is gehouden om TVH (tijdig) alle benodigde gegevens te verstrekken welke nodig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen / opgedragen werkzaamheden en de wederpartij geeft TVH hierbij uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken en -voor zover vereist bij de uitvoering van de werkzaamheden- te publiceren. Indien TVH de overeengekomen prestatie niet kan verrichten doordat de wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de wederpartij in verzuim en heeft TVH recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten, welke worden gesteld op het bedrag dat door de wederpartij is verschuldigd voor de uit te voeren werkzaamheden. Afzegging van (een) geplande bespreking(en) kan tot 24 uur vooraf kosteloos plaatsvinden. Ingeval dit op een later tijdstip plaatsvindt, dan is TVH gerechtigd de daaraan verbonden kosten aan de wederpartij door te berekenen.
 5. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat TVH de inhoud van de opdracht wijzigt/aanvult, zal TVH daarover nader in overleg treden met de opdrachtgever. Wijziging/aanvulling kan van invloed zijn op de overeengekomen vergoeding, doch niet voordat de opdrachtgever met de wijziging/aanvulling heeft ingestemd.

Artikel 3 Tarieven / Betaling

 1. Voor de diensten van TVH, als omschreven op haar website: www.tijdelijkvanhuis.nl gelden vaste tarieven, welke inclusief BTW zijn, en welke op aanvraag beschikbaar worden gesteld.
 2. Het tarief geldend op de dag van het uitbrengen van de offerte is bepalend voor de betreffende opdracht.
 3. Alle bedragen zijn vermeld in Euro, inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW), voor zover van toepassing.
 4. TVH kan per factuur administratiekosten in rekening brengen.
 5. Facturering van alle TVH diensten vindt na de totstandkoming van de afspraken tussen huurder en verhuurder en voorafgaand aan de verstrekking van de schriftelijke huurovereenkomst aan opdrachtgever (verhuurder) plaats. Voor betaling geldt een termijn van 10 dagen na dagtekening factuur. Betaling geschiedt op een door TVH te noemen bankrekening.
 6. TVH zal na volledige betaling door opdrachtgevers van het verschuldigde factuurbedrag overgaan tot verstrekking van de schriftelijke huurovereenkomst.
 7. Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals vermeld in artikel 3 lid 5 zal over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht vanaf de vervaldatum van de factuur die overeenkomt met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.
 8. Indien opdrachtgever ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft, waardoor TVH genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is de opdrachtgever aan TVH buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het (restant) factuurbedrag, met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaalt.

Artikel 4 Vertrouwelijkheid

 1. TVH behandelt alle verkregen informatie van de opdrachtgever met discretie en betracht geheimhouding dienaangaande, tenzij schriftelijk met opdrachtgever anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever geeft TVH toestemming om de verkregen informatie beschikbaar te stellen aan door TVH in te schakelen deskundigen op deelterreinen met het oog op advisering cq goedkeuring, uiteraard eveneens onder geheimhoudingsplicht.

Artikel 5 Opschorting en Ontbinding

 1. THV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig of tijdig nakomt, ook niet nadat deze ter zake in gebreke is gesteld en niet alsnog binnen een redelijke termijn de verplichtingen nakomt.
 2. Voorts is THV bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van THV gevergd kan worden, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 6 Opzegging en beëindiging

 1. Beide partijen kunnen de opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang.
 2. Indien de opdracht tussentijds door opdrachtgever wordt opgezegd, heeft THV recht op vergoeding van de door haar geleden schade, welke maximaal de voor de opdracht overeengekomen vergoeding bedraagt, tenzij de opzegging aan THV is te wijten.
 3. Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door THV, zal THV in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden, indien en voor zover mogelijk, aan derden, tenzij zulks redelijkerwijze niet van THV gevraagd kan worden.
 4. Indien deze overdracht van de werkzaamheden voor THV extra kosten met zich meebrengt, worden deze kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Bij annulering van een huurovereenkomst door huurder, om welke reden dan ook, is huurder sowieso gehouden om 1 maand huur voor de opleveringsdatum aan verhuurder te betalen alsmede de verhuurkosten voor huurder.
 6. Na betaling van de verschuldigde bedragen aan THV en verzending door THV van de huurovereenkomst vervalt de verantwoordelijkheid van TTW en heeft huurder vanaf dat moment uitsluitend verplichtingen jegens de verhuurder.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. THV sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit als gevolg van haar dienstverlening.
 2. THV is nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag waarop haar aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft. Indien de verzekeraar van TTW in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van THV beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. THV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige informatie die op onze website of gelieerde websites of andere informatiedragers staat of zal staan.
 4. THV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat THV is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor THV kenbaar behoorde te zijn.
 5. Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een woning worden geacht te zijn gedaan op basis van toestemming van de verhuurder, THV is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze mededelingen. Mocht achteraf blijken dat er geen toestemming is verkregen, dan komt de verhuur niet tot stand en zal aan enige mededeling onzerzijds geen enkel recht kunnen worden ontleend. Iedere vorm van aansprakelijkheid onzerzijds wordt hierbij uitgesloten.
 6. De uiteindelijke toewijzing van een woning ligt altijd bij de verhuurder.
 7. Alle door THV gedane aanbiedingen van woonruimte c.q. bedrijfsruimte, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 8. THV heeft een bemiddelende rol en een eventuele huurovereenkomst wordt opgesteld tussen de huurder en de verhuurder. THV is hierin geen partij en kan zodoende ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nalatigheid of onjuiste informatie van beide partijen. THV werkt in opdracht van de opdrachtgever en laatstgenoemde zal ten alle tijden aansprakelijk blijven nakoming van de huurovereenkomst.
 9. THV kan nimmer, direct of indirect, aansprakelijk worden gehouden voor de hoogte van een huurprijs. Niet door de huurder noch door de verhuurder.
 10. Zowel huurder als verhuurder kunnen en zullen THV niet aansprakelijk houden voor de hoogte van de overeengekomen huurprijs en bijkomende kosten voor levering en diensten. De verhuurder blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor de hoogte van de huurprijs en de bijkomende kosten voor levering en diensten.

Artikel 8 Geheimhouding

 1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de verkregen informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, een partij gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en deze partij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is deze partij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling aan de andere partij en is de andere partij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 9 Geschillen en Toepasselijk recht

 1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of rechtshandelingen, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen middels goed onderling overleg.
 2. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen middels goed onderling overleg, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van THV.

Artikel 10 Het beheren van gelden

Het bewaren van een betaalde borg aan THV. Tijdelijk THV kan beslissen dat een betaalde borg door huurders op verzoek van de huurder, bank , deurwaarder geparkeerd kan blijven op een rekening van THV. THV kan deze beslissing tevens eenzijdig maken als zij hier de noodzaak van inzien of de borg te bewaren uit veiligheid voor de huurders. Een betaalde borg is eigendom van de huurders en kan dus niet door verhuurder of THV gebruikt worden. Na overleg met huurder en verhuurder in combinatie met een eindinspectierapport bij het einde van de overeenkomst, zal THV de borg retourneren aan huurders, minus eventuele schades of huurachterstanden die aantoonbaar zijn ontstaan. De verhuurder blijft zijn verantwoordelijkheden houden betreffende de inhoud van de huurovereenkomst, dit als TVH haar verplichtingen niet meer kan nakomen.
Op elke opdracht tussen THV en de opdrachtgever en alle daaruit voortvloeiende rechtshandelingen en/of geschillen is Nederlands recht van toepassing.